#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม การพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564

วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 09.00. นายปริวัฒน์วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ สระภักดิ์รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษเป็นประธานในการประชุม การพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี

โดยมี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดี ฝ่ายแผนและพัฒนา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดีผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียน นักศึกษาและกิจการพิเศษ และหัวหน้ากลุ่มกิจการนักเรียนและนักศึกษเข้าร่วมประชุม  เพื่อพิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ให้เป็นผู้ที่สมควรได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้บริหารและบุคลากรดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts