#ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น. นางศุนิสา ดาราเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565

โดยมีพลเอกยุทธศักดิ์ ศศิประภา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) ด้วย Application Zoom Cloud Meetings

Related posts