#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม สภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปริวัฒน์วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย   การกีฬาแห่งชาติ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยทำหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ           เป็นประธานในการประชุมสภามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ห้องประชุมพลบดี 1 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณา แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี Organizational Governance มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คำขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้เพื่อการวิจัยของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

ว่าด้วยการให้เสื้อสามารถ โล่เชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ และรับทราบรายงานข้อมูลบุคลากรและนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และการรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่ง  เจ้าพนักงานของรัฐที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามความใน

Related posts