#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม คณะกรรมการทบทวนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันอังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ    เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมทบทวนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ห้องประชุมอธิการบดี สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ผู้อำนวยการกองวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา หัวหน้ากลุ่มวิจัยและนวัตกรรม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อทบทวนพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่นของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

Related posts