#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จัดการประชุม ทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. นายปริวัฒน์  วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2563 ห้องประชุมพลบดี 3อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ จังหวัดชลบุรี

โดยมีรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการ หัวหน้ากลุ่มมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หัวหน้ากลุ่มนิติก ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ประจำวิทยาเขตชลบุรี รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประจำวิทยาเขตชลบุรี และคณาจารย์จากวิทยาเขตชลบุรี เข้าร่วมประชุม

เพื่อพิจารณาทบทวนระเบียบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งหมด 54 ข้อให้มีความสอดคล้องกับการจัดการศึกษาใสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558

Related posts