#ครูโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น เข้ารับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับจังหวัด เนื่องในวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ร่วมพิธี “มอบรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564 เนื่องในวันครูจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 66 ประจำปี พ.ศ. 2565” ณ หอประชุมแคนแก่นคูน ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 9 จังหวัดขอนแก่น

โดยมี ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพครู ประกอบคุณงามความดี ทำคุณประโยชน์ต่อวงการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชน และเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติตาม โดยโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นมีผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้จำนวน 1 ท่าน คือ นางยุวดี สมขันตรี ครูชำนาญการพิเศษ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ระดับจังหวัด

Related posts