“เล่าเรื่อง เมืองล้านนา” 18 มกราคม 2565

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานประกอบพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช https://youtu.be/HzyrjCzJoFo

*******************************

ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” ( ภาค 3 ) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ให้เป็นแกนนำประชาชนจิตอาสาทำประโยชน์แก่ส่วนรวมและประเทศชาติ https://youtu.be/1LhQhmNDhKM

**********************************

กองทัพภาคที่ 3 รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและฝุ่นละออง ตามนโยบายของรัฐบาล https://youtu.be/b_wQMGYhhic

******************************

พ่อเมืองเวียงพิงค์ มอบหมายรองผู้ว่าฯเชียงใหม่ เปิดตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ จำหน่ายสินค้าราคาถูก https://youtu.be/dA-pBohFhdo

*****************************

ลำพูน – ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานทุกท่าน ในตลาดสดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง 

วันที่  (17 มกราคม 2565) เทศบาลเมืองลำพูน นำโดย นายประภัสร์  ภู่เจริญ นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข กองการแพทย์ และเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองลำพูน ให้บริการเชิงรุกคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับกลุ่มพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง และพนักงานทุกท่าน ในตลาดสดพื้นที่เขตเทศบาลฯ ทุกแห่ง ได้แก่ ตลาดสดหนองดอก ตลาดโต้รุ่ง ตลาดหลังลานเจ้าแม่ ตลาดวัดไชยชนึก (ข่วงพระเจ้าเพ่อเล่อ) ตลาดสองเลน และตลาดเย็นเทศบาล เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

*************************

ลำปาง –  พิจารณาความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำปาง ในปี 2565 เพื่อช่วยเหลือเด็กชนบทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 

นายจำลักษณ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยในที่ประชุม ได้มีการรับทราบผลการดำเนินงานและงบประมาณจากผลการรณรงค์จัดหาเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัด ในปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมถึงพิจารณาความเห็นชอบในการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดลำปาง ในปี 2565 เพื่อช่วยเหลือเด็กชนบทที่ได้รับผลกระทบจากโควิด–19 ในจังหวัดลำปาง และการช่วยเหลือด้านอื่นๆ  ต่อไป

*******************************

แม่ฮ่องสอน –  ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ พบรถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน บรรทุกไก่ไข่ปลดระวาง จำนวน 500 ตัว

นายพัฒนศิริ ดำรงประเสริฐ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สารวัตรกรมปศุสัตว์ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจด่านกักกันสัตว์ราชบุรี ดำเนินการตั้งจุดตรวจ ณ จุดตรวจสัตว์แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ พบรถยนต์ 4 ล้อ จำนวน 1 คัน บรรทุกไก่ไข่ปลดระวาง จำนวน 500 ตัว

*******************************

พะเยา –  เปิดกิจกรรม  Kick off “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ปี 2565

วันที่ 17 ม.ค.2565  นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคำ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน  เปิดกิจกรรม  Kick off “รณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดพะเยา” ปี 2565   ซึ่งสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ  อำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดอาสาสมัคร องค์กรเครือข่ายต่างๆ  ข้าราชการ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา   จัดขึ้นที่ บริเวณลานอเนกประสงค์ วัดอนาลโยทิพยาราม ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา

********************************

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ศ.ดร.นพ.เฉลิม หาญพาณิชย์

ในโอกาสได้รับ “ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563”

******************************

ผศ.ดร.นพ.ภาสกร สวัสดิรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท จากคุณทองสาย อุตตนโม สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 ณ หอผู้ป่วยประคับประคองและระยะสุดท้าย ชั้น 3 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

**************************

สวนสัตว์เชียงใหม่  – ขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกท่าน ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญให้อาหารเสือ ได้แก่ เสือโคร่ง เสือดาว เสือจากัวร์ ตลอดทั้งปี 2565 โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบ คือ
1.) บริจาค เริ่มต้นที่ 99 บาท
2.) บริจาคเสือชุดเล็ก (4 ตัว) = 3,999 บาท
3.) บริจาคเสือชุดใหญ่ (20 ตัว) = 18,888 บาท
** พิเศษในวันที่ 1 ม.ค.2565 ทางสวนสัตว์เชียงใหม่ มีของขวัญแจกให้สำหรับผู้เกิดปีเสือ และปีชงกับปีเสือ (วอก , ขาล ,กุน , มะเส็ง) เพียง 100 ชิ้น เท่านั้น**
                                                                                                    ******************************
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ประกาศผลผู้ชนะการประกวดตั้งชื่อสมาชิกใหม่ “เสือโคร่งสีทอง” (Golden Tabby Tiger) 🐯🐯🐯 ผู้ที่ได้รับของรางวัลเซตของขวัญปีใหม่ Limited Edition
จำนวน 3 รางวัล ได้แก่คุณ….

Thanchanok Ratchatapreuk
Thawaree Dumrongrak
PhaiLhew Patcharin
🎁ติดต่อขอรับของรางวัลได้ทาง Inbox
✨สำหรับชื่อที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 เซตนี้ ชื่อไหนจะเป็นชื่อของเจ้าเสือโคร่งสีทองสมาชิกใหม่….รอติดตามที่หน้าเพจของเราเร็วๆ นี้.🎈ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมสนุกกับเราและขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีในครั้งนี้ด้วยนะคะ
🐯หากใครอยากเจอน้อง ๆ แบบใกล้ชิดสามารถมาเยี่ยมชมความน่ารักได้ในส่วนแสดงอาคาร Tiger world เปิดให้ชมทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 น. – 19.00 น.
                                                                                                   *********************************
กัซซันขุนตาน โปรโมชั่นตลอดเดือนมกราคม วันนี้ – 31 มกราคม 2565 🌟🌟 ออกรอบตีกอล์ฟจำนวน 18 หลุมราคารวม กรีนฟี + แคดดี้ +รถกอล์ฟ

😁วันจันทร์ – พฤหัสบดี 1,000 บาท/ท่าน
😁วันศุกร์ – อาทิตย์ 1,200 บาท/ท่าน
                                                                         *************************

ขอขอบคุณ ข้อมูล ภาพ/ข่าว ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานประชาสัมพันธ์ เขต 3,มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ .,มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ  วิทยาเขตเชียงใหม่,พร้อมบุคลากรภาครัฐ – เอกชน

ติดตามชม . มวลชนทีวี  “ข่าวท้องถิ่น” สารคดี วัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองล้านนา,เพลงคำเมือง,ซอ  ออกอากาศทุกวัน ..เข้ากลูเกิล “มวลชนออนไลน์นิวส์”  (ทั่วไทย ทั่วโลก) รับชมผ่านมือถือทุกระบบ ตลอด 24 ชั่วโมง

มุ่งมั่น สร้างสรรค์ เพื่อสาธารณชน ข่าวยุคใหม่ “ทั่วไทย ทั่วโลก” ร่วมพัฒนาท้องที่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนการค้าขาย 

Related posts