อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ Mango canvas เบื้องต้น

หน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใช้งานระบบ Mango canvas เบื้องต้น ครั้งที่ 1

โดยมี คุณอมฤต ดวงเมือง จากศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา เป็นวิทยากรบรรยาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกันฝึกอบรมให้กับคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบริหารการเรียนการสอนออนไลน์ของภาควิชาฯ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อส่งเสริมการใช้ระบบ Mango Canvas เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/7JNq6

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts