###รร.เก้าเลี้ยวฯร่วมขับเคลื่อนกฎกระทรวง “เด็กท้องต้องได้เรียน” ให้แม่วัยรุ่นได้โอกาสทางการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โดยจัดระบบดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสม ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2566(ฉบับที่ 2)###

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมอบรมโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในระบบการศึกษาจังหวัดนครสวรรค์ ภายใต้แนวคิด “วัยรุ่นต้องไม่ท้อง หากท้องต้องได้ที่เรียน” โดยความร่วมมือของสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์กับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้ได้รับการศึกษาต่ออย่างมีคุณภาพ โดยใช้เก้าเลี้ยวโมเดลเป็นต้นแบบก่อนขยายผลไปอีก 14 อำเภอ (นครสวรรค์โมเดล) มีผู้เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมฯประกอบไปด้วย ศึกษาธิการจังหวัด/ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ/ผู้อำนวยการโรงเรียน/บุคลากรครู/นายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการฯ/เจ้าหน้าที่สาธารณสุข/และอาสาสมัครสาธารณสุข โดยมี นายประวิตร สายคุณากร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

มีคณะวิทยากรจากสมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประกอบด้วย ศ.พญ.สุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์ พญ.สมศิริ สกลสัตยาทร พญ.สุรางค์รัตน์ วรรธนะภูติ คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดลฯ ประกอบด้วย พญ.มนทกานติ์ โอประเสริฐสวัสดิ์ รองอธิการบดีฯมหาวิทยาลัยมหิดล นางกาญจนาณัฐ ทองเมืองธัญเทพ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตนครสวรรค์ และนางสาวกัฐธยาน์ ปฐวีนนท์วงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ ณ ห้องประชุมอุณาโลมโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา


////

Related posts