รองนายกสันผีเสื้อสุดทนดนตรีงานฤดูเชียงใหม่เสียงดังมาก ออกมาร้องสื่อฯ

รองนายกสันผีเสื้อสุดทนดนตรีงานฤดูเชียงใหม่เสียงดังมาก ออกมาร้องสื่อฯ
เคยแต่รับคำร้องเรียนของชาวบ้านคราวนี้ “ขอร้อแงเองบ้าง” #งานฤดูหนาวเชียงใหม่2567 📌
ด่วนที่สุด❗️ร้องต่อ อบต.ช้างเผือก เชียงใหม่
วันที่ 11 เดือน มกร าคม พ.ศ. 2567
เรื่อง ได้รับความเดือดร้อนจากเสียงดนตรีในการจัดงานฤดูหนาวและกาชาดจังหวัดเชียงใหม่
เ รี ย น น า ย ก อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำบ ล ช้ า ง เ ผื อ ก
ด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหน่วยงาน ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง ไ ด้ ร่ ว ม กั น จั ด ง า น ฤ ดู ห น า ว น า ง ส า ว เ ชี ย ง ใ ห ม่ แ ล ะ ง า น O T O P ข อ ง ดี เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ ป ร ะ จำปี 2 5 6 7 ระหว่างวันที่ 3-17 มกราคม 2567

ซึ่งในการจัดงานในครั้งนี้แม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการ ประชาสัมพันธ์และ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นที่ ประจักษ์แก่ชาวไทยและชาวต่างประเทศรวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันเป็นการกระตุ้น เศรษฐกิจในพื้นที่ก็ตามแต่ข้อเท็จริงปรากฏว่าในช่วงเวลากลางคืนภายในงานได้จัดให้มีการแสดงคนตรี และการใช้อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงในลักษณะที่เป็นการรบกวนและก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ แก่การพักอาศัยโดยปกติสุขของผู้ที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงและบริเวณโดยรอบสถานที่ การจัดงานและ ข้าพเจ้าเป็นผู้หนึ่งที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวจึงอยากจะสะท้อนความคิดเห็นที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในเชิงปฏิบัติ มายังหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานในครั้งนี้โดยเห็นว่าแม้วัตถุประสงค์ของการจัดงาน จะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจภายในจังหวัดเชียงใหม่อันเป็นการดีอย่างยิ่ง ต่อสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ และ ข้าพเจ้าก็มิได้คัดค้านหรือขัดข้องประการใดในทางกลับกันกลับเห็นด้วย ในหลักการเป็นอย่างยิ่ง แต่ การดำเนินการใดก็ตามจะต้องอยู่บนพื้นฐาน ของความสมดุลที่พอเหมาะพอควร กล่าวคือ มุ่งที่จะกระตุ้นส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่กลับทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชนได้รับความเดือดร้อน ที่เห็นได้ชัดที่สุดคือได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากเสียงของการแสดงดนตรี ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการกระทําผิดกฎหมายสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุม การโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงพ.ศ.2493 อันมีบทลงโทษทางอาญากับผู้กระทํา ตลอดจนผู้ สนับสนุนการกระทำดังกล่าว
ดังนั้นข้าพเจ้าในฐานะประชาชนผู้ ได้รับผลกระทบจากการจัดงานในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อ ขอสะท้อนความคิดเห็นที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ ในเชิงปฏิบัติตลอดจนขอความอนุเคราะห์ต่อหน่วยงานราชการ ที่ มี ห น้ า ที่ แ ล ะ อำน า จ ต า ม
ก ฎ ห ม า ย ไ ด้ โ ป ร ด พิ จ า ร ณ า ใ ช้ อำนาจ แ ล ะ ห น้ า ที่ นั้ น แ ก้ ไ ข แ ล ะ ห รื อ บ ร ร เ ท า ผลกระทบที่เกิดขึ้นดังกล่าวด้วย อนึ่งเนื่องจากพื้นที่การจัดงานฤดูหนาวฯในครั้งนี้ตั้งอยู่ในเขตบริ เวณ พื้ น ที่ ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ข อ ง อ ง ค์ ก า ร บ ริ ห า ร ส่ ว น ตำบล ช้ า ง เ ผื อ ก
ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ ข้ า พ เ จ้ า จึ ง ห วั ง เ ป็ น อ ย่ า ง ยิ่ ง ว่ า “เรื่องดังกล่าวนี้จะได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ลงชื่อ ภาวิต บุญชละ
11/1/2567

Related posts