โรงพยาบาลลานนา ปรับปรุงห้องพักหอผู้ป่วย Ward 4A พร้อมให้บริการเดือนกุมภาพันธ์ 2567 นี้

เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2567 ณ โรงพยาบาลลานนา … คณะผู้บริหาร โรงพยาบาลลานนา นำโดย นพ.สุเมธ ฮั่นตระกูล กรรมการบริหาร โรงพยาบาลลานนา นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา3 ได้ตรวจตราพื้นที่ เพื่อรับมอบโครงการปรับปรุงห้องพักผู้ป่วย Ward 4A จาก บริษัท บิ๊กดอท อาร์คิเทคท์ จำกัด ผู้ออกแบบงานอินทีเรียล , บริษัท ได้ใจ จำกัด ผู้รับเหมางาน อินทีเรียล , บริษัท เวนคอน ซัพพลาย แอนท์เทคโนโลยี จำกัด ผู้รับเหมางานระบบ ปรับอากาศ ระบายอากาศ และงานระบบก๊าซทางการแพทย์ , บริษัท นอร์ธเทิร์น ซิสเต็มส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด งานสื่อสาร NETWORK, ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรศิขริน คอนสตรัคชั่น ผู้รับเหมางานระบบสุขาภิบาล , บริหารงาน BIG BUILD CONSTURCTION CO.,LTD ที่ปรึกษาโครงการโดย นายจาตุรงค์ ไชยเวช ซึ่งโรงพยาบาลลานนา

ได้มีแผนการปรับปรุงห้องพักพิเศษผู้ป่วยใน ห้องพักรวมผู้ป่วย และพื้นที่ส่วนกลาง ที่ชั้น 4 อาคาร A โรงพยาบาลลานนา ซึ่งเปิดให้บริการมาอย่างยาวนาน จึงมีการเสื่อมโทรมของวัสดุและอุปกรณ์ภายในห้องพักผู้ป่วย ดังนั้น โรงพยาบาลลานนา จึงมีการปรับปรุงหอผู้ป่วยดังกล่าว ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วย และมีความเป็นส่วนตัว พร้อมด้วยเครื่องอำนวยความสะดวกสบายที่ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับผู้ป่วย โดยจะให้บริการได้ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2567 เป็นต้นไป เพื่อให้บริการผู้ใช้บริการของโรงพยาบาลลานนา อย่างมีประสิทธิภาพ และประทับใจ ที่มุ่งเน้นคุณภาพของการให้บริการที่จะก่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุดแก่ผู้รับบริการต่อไป


.///พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts