รพ.สวนปรุง นำทีม รพ.ลำพูน สสจ.ลำพูน สน.เขตสุขภาพที่ 1 เยี่ยมการประเมินความพร้อมจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด รพ.เวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

19 ธันวาคม 2566 นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุง ในฐานะประธานคณะทำงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาสุขภาพจิตและจิตเวช เขตสุขภาพที่ 1 มอบหมายให้ ทพญ.ภารณี ชวาลวุฒิ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ พร้อมทีมจาก รพ.สวนปรุง รพ.ลำพูน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน และสำนักงานเขตสุขภาพที่ 1 ลงพื้นที่ประเมินความพร้อมในการจัดตั้งกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติดใน รพ.เวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขที่ให้มีการพัฒนาระบบการให้บริการจิตเวชและยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชนเพื่อให้เกิดบริการที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยมี พญ.มัลลิกา โมกขะสมิต ผอ.รพ.เวียงหนองล่อง และคณะให้การต้อนรับ รับการตรวจประเมิน นำเสนอผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมเยี่ยมหน่วยบริการ ณ โรงพยาบาลเวียงหนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

Related posts