###โรงเรียนวังบ่อวิทยา ทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษา ระดมทุน สนับสนุนบริหารจัดการพาหนะ รับส่งนักเรียน###

เมื่อเวลา 9.00 น. วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 ผอ. ธัญญากรณ์ นาจำปา. ผู้อำนวยการโรงเรียนวังบ่อวิทยา อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนวังบ่อวิทยา พร้อม คณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนร่วมกัน จัดพิธีทอดผ้าป่า เพื่อการศึกษาเพื่อเป็นการระดมทุน สนับสนุนบริหารจัดการ พาหนะรับส่งนักเรียน ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566
ทั้งนี้ นักเรียนของโรงเรียนวังบ่อวิทยา ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีจำนวน 118 คน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายมี จำนวน 158 คน รวมทั้งสิ้น 276 คน นักเรียนส่วนใหญ่เป็นบุตรหลานเกษตรกร ฐานะทางเศรษฐกิจไม่เอื้ออำนวย

ดังนั้นโรงเรียนจึงได้จัดกิจกรรม ทอดผ้าป่าขึ้นเพื่อเป็นการระดมทุนสนับสนุนการบริหารจัดการพาหนะรับส่งนักเรียนขึ้น จึงขอเชิญชวน ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชน และผู้มีเกียรติ ที่จะร่วมสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว สามารถโอนเงินเข้า บัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี เงินรายได้สถานศึกษาโรงเรียนวังบ่อวิทยา เลขบัญชี 154 130-389 627 ท้ายที่สุดนี้ขอขอบพระคุณล่วงหน้าและขออนุโมทนาบุญที่ทุกท่านจะได้ร่วมทำบุญเพื่อการศึกษาของเด็กและเยาวชนโรงเรียนวังบ่อวิทยาซึ่งเป็นอนาคตของชาติต่อไป ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณโอกาสนี้

Related posts