###อบจ.นครสวรรค์ จัดประชุมพัฒนาบุคลากร “การปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 และระเบียบที่เกี่ยวข้อง” ของบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดกองสาธารณสุข รุ่นที่ 2###

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 20 ธันวาคม 2566 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 “การเพิ่มพูนความรู้ด้านการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564” รุ่นที่ 2 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิง พัชกร ยิ้มละมัย ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัด กองสาธารณสุข, นายอนุรักษ์ อินคำ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ สังกัด รพ.สต.บ้านท่าทอง อ.เมือง, นางสาวทิพย์สุดา บุญมี ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สังกัด รพ.สต.บ้านท่าทอง อ.เมือง, นางสาววสุกาญจน์ เขม้นตี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สังกัด กองสาธารณสุข เป็นวิทยากรการฝึกอบรม ณ หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ด้วยกองสาธารณสุข ได้จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานด้วยโปรแกรมหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 โดยดำเนินการจัดประชุม 3 รุ่น รุ่นละ 100 คน ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ รุ่นที่ 3 วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

นายก อบจ. นครสวรรค์ กล่าวว่า ” การเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้ ถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติงาน เพราะในโลกอนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกวัน เราจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับตัว เรียนรู้ให้ทันกับยุคสมัยและเหตุการณ์ เพื่อความสะดวก ความคล่องตัวและพัฒนางานให้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้น การศึกษาไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่ ไม่มีที่สิ้นสุด เราต้องเรียนรู้ตลอดเวลา การเรียนไม่ได้สิ้นสุดในวันที่เราสอบครั้งสุดท้าย เราต้องเรียนล้ำหน้าเด็กรุ่นใหม่เพื่อกลับมาสอนเค้าว่า โลกอนาคตเป็นแบบนี้ เราต้องวิ่งไปข้างหน้าและคอยชี้นำ อย่าไปกวักมือเค้าแล้วพาไปถนนเส้นเก่าที่เราเคยเดิน ในส่วนขององค์กรก็ต้องมีการพัฒนาองค์กร ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และต้องทำเป็น Smart Office ให้ได้”

Related posts