###โรงเรียนนครสวรรค์ ร่วมสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู จัดพิธีต้อนรับ ผู้อำนวยการชาญชัย ชนิดสะ มีผู้มาร่วมแสดงความยินดีมากมาย###

เมื่อเวลา 9:00 น วันที่ 5 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมโรงเรียนนครสวรรค์ นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ อดีตผู้ตรวจราชการกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 7 อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ต้อนรับนายชาญชัย ชนิดสะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ ที่ได้รับคำสั่งย้ายจากโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มารับตำแหน่งใหม่ที่โรงเรียนนครสวรรค์

โดยมีแขกผู้มีเกียรติ พร้อมคณะผู้บริหาร และอดีตผู้บริหารเข้าร่วมงานจำนวนมาก เช่น ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ ดร.วินัย ทองมั่น ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ ดร.จงกล เดชปั้น ร้อยเอกสุธิชัย อื้อศรีวงศ์ นายปิยชาติ อ้นสุวรรณ์ นายนพดล สันติภาพจันทรา นายอิทธิพัทธ์ เตชะสิทธิ์ผลิน นายฉลาด พะนาน นางสาวศิรัญญา พงษาวลีดร. บุษรา เชื้อดี นายชูวงศ์ ชาญสง่าเวช นายไพบูลย์ สิงโตทอง พันตำรวจเอกธนานันท์วิชญ์ ศรีบุญเรือง พลตรีมานพ ตรีธารทิพย์รัตน์ ดร.บุหลง ศุภศิลป์ เพื่อนร่วมรุ่นปริญญาโท มหาวิทยาลัยนเรศวร รุ่น 5 และเพื่อนร่วมรุ่นมัธยมศึกษาโรงเรียนนครสวรรค์ มศ. 5/7

กิจกรรมพิธีการในงานเริ่มต้นด้วย นายเฉลิม หงษ์สัมฤทธิ์ มอบช่อดอกไม้ พร้อมกล่าวแสดงความรู้สึก คณะรองผู้อำนวยการโรงเรียนนครสวรรค์ทั้ง 4 ฝ่ายมอบช่อดอกไม้ต้อนรับ ดร. วินัย ทองมั่น ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนสตรีนครสวรรค์ มอบช่อดอกไม้พร้อมกล่าวแสดงความยินดี ว่าที่ร้อยตรีไพศาล ประทุมชาติ อดีตผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 42 ผู้เชี่ยวชาญ พิเศษ สพฐ. และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน กพฐ. มอบช่อดอกไม้ กล่าวแสดงความยินดี และนายชาญชัย ชนิดสะ กล่าวขอบคุณ กล่าวแสดงความรู้สึก

ต่อจากนั้นเป็นการมอบช่อดอกไม้ มอบของที่ระลึก เพื่อร่วมแสดงความยินดีจาก คณะผู้อำนวยการ โรงเรียนมัธยมศึกษา คณะรองผู้อำนวยการ แขกผู้มีเกียรติ ที่มาร่วมงาน แล้วต่อด้วยการร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก และร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมรับฟังเพลงจากวงดนตรีวิมานแก้วโรงเรียนนครสวรรค์ ซึ่งขับร้องโดยคณะนักเรียนโรงเรียนนครสวรรค์ เป็นเสร็จพิธี

Related posts