คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2023 รุ่นที่ 5

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ หลักสูตรพัฒนาอาจารย์ใหม่ Associate Instructor Learning Program 2023 รุ่นที่ 5 ”

เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาอาจารย์ใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้มีความรู้ความสามารถ ครอบคลุมตามพันธกิจทุกด้านของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อมุ่งสู่โรงเรียนแพทย์ในดวงใจ โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดอบรม และบรรยาย AI Learning Program Course Introduction , AI journey module ร่วมด้วยคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรอาจารย์ใหม่ คณะวิทยากร หัวหน้าภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมรับฟังรายละเอียดของโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม RB408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts