คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการสัมภาษณ์ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการปัญญาพัฒน์ รุ่นที่ 4

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในการสัมภาษณ์ เพื่อรับการคัดเลือกเข้าโครงการปัญญาพัฒน์ รุ่นที่ 4 พร้อมคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อค้นหานักศึกษาแพทย์ที่โดดเด่นด้านวิชาการ ด้านวิจัย และด้านจิตอาสาในโครงการปัญญาพัฒน์ ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts