ข่าวสังคมชาวบ้าน 17 ก.พ 65

ข่าวสังคมชาวบ้านประจำวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 โดยสมาคมยมาพันธ์สื่อออน ไลน์ฯ

สินในน้ำ มาเข้าเวรรายงาน …………….นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากจะเป็นห่วงพี่น้องในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กำลังเป็นอยู่ในเวลานี้ ซึ่งท่านผู้ว่าประจญ ได้กำชับมาโดยตลอดในเรื่องของการป้องกัน เพื่อให้พี่น้องได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี แม้ว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้น แต่ก็อย่าไปวิตก เพราะว่านี่เป็นการตรวจในเชิงรุก และเป็นตัวเลขที่ท่านผู้ว่าประจญ และหน่วยงานที่เกี่ยวไม่ได้หมกเม็ด ตรวจเจออย่างไร จำนวนเท่าไหร่ ก็แจ้งไปตามความเป็นจริง ซึ่งมันก็อาจจะมีบ้างที่บางวันจำนวนผู้ติดเชื้ออาจจะสูง พี่น้องก็อย่าได้กังวล เพราะตัวเลขมันคือตัวเลขจริง เพียงแต่ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังในเรื่องของมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด และอย่าประมาท …………….นอกจาก เรื่องของโรคโควิด-19 ที่ท่านผู้ว่าประจญ เป็นห่วงพี่น้องแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนเพื่อเพื่มประ สิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเดนเรื่องของการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งคณะกรรมการได้มีการประชุม และด้วยความเป็นห่วง ถึงแม้ว่าท่านผู้ว่าประจญ จะมีภารกิจที่มากมาย แต่ท่านผู้ว่าประจญ ก็ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจัง หวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 เพื่อร่วมกันพิจารณาทบทวนข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อน การพัฒนารูปแบบ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารราชการจังหวัดฯ ในมิติด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ประเด็นการแก้ไขไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ( PM 2.5) …………….ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้พิจารณาเลือกขับเคลื่อน พัฒนาฯในมิติการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกขนาดเล็กนั้น ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ได้เห็นชอบตามที่จังหวัดได้เสนอไปทั้ง 3 รูปแบบได้แก่ รูปแบบการนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการทำงาน จังหวัดเชียงใหม่ได้นำระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมงล ( ระบบ FIRE-D) รูปแบบการพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน อีกทั้งรูปแบบการพัฒนาสู่ราช การระบบเปิด จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อถอดบทเรียนการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันในจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้น นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ท่านมีความปรารถนารถดีต่อพี่น้องประชาชน ในเรื่องของการแจ้งข่าวสาร ได้จัดทำระบบฐานข้อมูลและรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 อบจ.เชียงใหม่ และการจัดทำเพจเฟสบุ๊ค ศูนย์บัญชาการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่รนละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ และเพจอากาศบ้านเฮา …………..นี่คือหน้าที่ของนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท่านมีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาโรคโควิด-19 ทั้งในเรื่องของลมหายใจของประชาชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งท่านผู้ว่าประจญ ท่านได้ทำหน้าที่ของท่านมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พี่น้องได้อยู่กันอย่างมีความสุข แม้ว่าท่านผู้ว่าประจญ จะทำงานแบบไม่มีวันหยุด มาเป็นเวลาเกือบจะ 5 เดือนแล้ว แต่ท่านก็บอกว่า มีความสุข ที่ได้รับใช้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเวลาที่เหลือก่อนที่จะเกษียณอายุราชการในเดือนตุลาคมนี้ ท่านก็จะขอทำหน้าที่เพื่อรับใช้ประชาชนต่อไป เพราะว่าหัวใจของท่านคือประชาชน ………….สำหรับ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ต้องยอมรับว่า เป็นอีกหนึ่งคน ที่ไม่แตกต่างไปจากท่านผู้ว่าประจญ เรื่องของในหัวใจมีแต่ประชาชน ท่านรองวรวิทย์ ได้ทำหน้าที่ของท่านมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เข้ามารับต่ำแหน่ง และก็ไม่ได้มีวันหยุดเหมือนกับท่านผู้ว่าประจญ เช่นกัน ทั้งทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งทำหน้าแทนท่านผู้ว่า ในกรณีที่ ท่านผู้ว่ามีภารกิจเร่งด่วน จึงต้องบอกได้เลยว่า นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าฯ คือข้าราชการน้ำดีอีกคน และเชื่อได้เลยว่า ไม่นานเกินรอ ต่ำแหน่งผู้ว่าฯคงอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม …………

……..สินในน้ำ

Related posts