#มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติจัดการประชุม หารือการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัย       การกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม หารือการพัฒนากีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ณ ห้องประชุม   พลบดี 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม     เพื่อทบทวนการกำหนดชนิดกีฬาสำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ทบทวนคุณสมบัติและค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬาและวิทยาเขต ทบทวนการส่งต่อนักเรียนโรงเรียนกีฬา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสูงสุดของแต่ละบุคคล

Related posts