#ฝนหลวงภาคเหนือ จัดประชุมอาสาสมัครฝนหลวงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง 65

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565เวลา 09.00 น. นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ด้านปฏิบัติการเป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำปี 2565” ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายรังสรรค์ บุศย์เมือง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนกองบิน 41 เข้าร่วมการประชุมด้วยโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กำหนดเป้าหมายโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครฝนหลวงสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการดัดแปรสภาพอากาศ ช่วงที่ 1 (พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายในการช่วยเหลือบรรเทาพื้นที่ประสบภัยแล้ง และพื้นที่ประสบภัยพิบัติ ซึ่งมุ่งเน้นในการเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศและการปฏิบัติการฝนหลวงเชิงพื้นที่ รวมทั้งการสร้างความร่วมมือภาคประชาชนและภาครัฐในการสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง สำหรับการประชุมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวง พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย อาสาสมัครฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันกับอาสาสมัครฝนหลวงรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ในการช่วยเหลือและสนับสนุนภารกิจการวางแผนปฏิบัติการฝนหลวง ปี 2565

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครฝนหลวงในการช่วยสนับสนุนข้อมูลสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานร่วมกันระหว่างศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ กับอาสาสมัครฝนหลวงรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ ตลอดจนการระดมความคิดเห็นผ่านการสำรวจความต้องการของกลุ่มอาสาสมัครฝนหลวงและกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือเกษตรกรที่เป็นอาสาสมัครฝนหลวง ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ จำนวนรวม 57 คน ณ หอประชุมเดชะตุงคะ กองบิน 41เภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม เกษตรกร และพี่น้องประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการติดต่อของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ทาง เพจFacebook, Instagram, Twitter,Youtube, Line Official Account,Website กรมฝนหลวงและการบินเกษตรและศูนย์ปฏิบัติการ        ฝนหลวงในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ หรือโทรศัพท์ 02-109-5100

Related posts