แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา ร่วมอบรม โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลฯ จังหวัดเชียงใหม่ .

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
.ทีมงานแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา นำโดยพว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด ร่วมอบรม “โครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัล” วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านสื่อดิจิทัลและการผลิต Content ของบุคลากรของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้น สามารถผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสื่อสารองค์กร และร่วมประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ บอกเล่าความดี และส่งต่อไปสู่ผู้อื่น เพื่อจังหวัดเชียงใหม่ที่เรารัก ผ่านแอปพลิเคชั่น TikTok โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในโลกยุคดิจิทัลฯ การอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม ทั้งส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และตัวแทนข้าราชการตำรวจจากทุกสถานีตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ และตัวแทนจากภาคเอกชน รวมจำนวนกว่า 250 คน
.
ภายในการอบรมมีการบรรยายในหัวข้อ ทักษะการสื่อสารในยุคดิจิทัล แนวทางการผลิตสื่อที่ดี ทันสมัย เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้านกิจกรรมกลุ่ม โดยนายวศิน พรวิจิตรจินดา หรือ อาจารย์เชียง กัดไม่ปล่อย ผู้เชี่ยวชาญด้านการทำ TikTok ซึ่งจะให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ของการใช้ TikTok ตั้งแต่เริ่มต้น จนทำให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีการฝึกภาคปฏิบัติแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรก ณ บ้านป่าตาล อำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เพื่อทำ Content ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน และการไถกลบวัสดุทางการเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ลดพื้นที่การเผาของแต่ละอำเภอ ซึ่งถือว่าเป็นนโยบายหลักของจังหวัดในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า และกลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่ตำรวจ จะเป็นการทำ content เตือนภัยออนไลน์ ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนาทักษะการทำ Content ของผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติจริง โดยในวันสุดท้ายของการอบรม จะมีการมอบรางวัลแก่คลิป Tiktok ที่ถูกใจกรรมการอีกด้วย
.
ติดตามผลงานของผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ทางเพลตฟอร์ม Tiktok ค้นหา #ผู้ว่าเชียงใหม่ยุคดิจิทัล #เพื่อเชียงใหม่ที่เรารัก #เชียงใหม่มีดีอะไร #ทีมเชียงใหม่ #ทีมตำรวจเชียงใหม่
.
////พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts