###นายก อบจ.นำคณะฝ่ายบริหาร เดินสายมอบทุนการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ทั้งระดับ มัธยม ระดับ ปวช. ###

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย นางสุดฤทัย เศรษฐนันท์ รองนายก อบจ.นครสวรรค์, พลตำรวจตรีวิฑูรย์ คลังพลอย ที่ปรึกษานายก อบจ. นครสวรรค์, ร้อยตำรวจโทพิทักษ์ พันธ์ุงิ้ว เลขานุการนายกอบจ., นายสันติ จันทร์เผิบ, สิบเอกพิทยา นาคกุญชร, นางณภัทร สื่อสุนทรานนท์ รองปลัด อบจ. นครสวรรค์ นางสาวอร่าม วัฒนะ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และคณะ เดินทางไปมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า – ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามโครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ทำการมอบทุนทั้งหมดจำนวน 60 ทุน ดังนี้ คือ
1. โรงเรียนบ้านแก่งชัชชวลิตวิทยา ตำบลบ้านแก่ง อ.เมือง จำนวน 2 ทุน
2. โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนครสวรรค์ ตำบลวัดไทร อ.เมือง จำนวน 9 ทุน
3. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์ อ.เมือง จำนวน 17 ทุน
4. โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ อ.เมือง จำนวน 19 ทุน
5. วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ อ.เมือง จำนวน 13 ทุน
และเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มอบทุนการศึกษา อีก 2 สถาบันคือ วิทยาลัยเทคนิคนครสวรค์ จำนวน 6 ทุน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี จำนวน 2 ทุน

นายก อบจ.นครสวรรค์ กล่าวว่า “วันหนึ่งเราอาจจะต้องแสวงหาทุน ซึ่งในแต่ละคนมีหนทางที่แตกต่างกัน แต่ให้คิดเสมอว่า ชีวิตเรา เราลิขิตเอง ต้องเรียนรู้และเข้าใจชีวิตให้มากขึ้น เราไม่จำเป็นต้องตามคนอื่นเขา แต่เราต้องวางแผนเส้นทางให้แก่ชีวิตของเราให้เหมาะสม ตามจุดแข็ง ศักยภาพ ที่เราถนัด และอย่าจงเอาปัญหามาเป็นข้ออ้างในการทำสิ่งที่ไม่ถูก สภาพสังคมเป็นอย่างไงไม่สำคัญ ให้คำนึงถึงเลือกทางปฎิบัติให้ถูกต้อง”

สำหรับการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า-ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มีผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 387 ทุน ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับ ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2561


////

Related posts