ผวจ.พะเยา ตรวจเยี่ยมอำเภอ พร้อมมอบนโยบาย

นายรัฐพล นราดิศร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายภูธนะ ชมภูมิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , ปลัดจังหวัดพะเยา , หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา , ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา , ประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา , พัฒนาการจังหวัดพะเยา , ผอ.โครงการชลประทานพะเยา หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมอำเภอ ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอดอกคำใต้


โดยมีนายอำเภอดอกคำใต้ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้านในอำเภอดอกคำใต้ ให้การต้อนรับ
การออกตรวจเยี่ยมของผู้ว่าฯพร้อมคณะครั้งนั้ก็ ได้เน้นย้ำเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาล ที่เป็นนโยบายของ นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆ ลงสู้พื้นที่ ที่สอดคล้องกับบริบทของจังหวัดพะเยา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด , การแก้ไขปัญหาความเลื่อมล้ำทางสังคม เศรษฐกิจฐานราก รวมไปถึงพันธะกิจของหน่วยงานต่างๆที่ไปทำ MOU กับนานาประเทศไว้ เรื่องของการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน พร้อมกันนี้ได้ฝากให้หมู่บ้านชุมชนพัฒนาพื้นที่ชุมชน โดยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันแก้ไขปัญหา นำไปสู่ความยั่งยืน โดยบริบทในแต่ละพื้นที่ อาจไม่เหมือนกัน ดังนั่นปัญหาที่จะนำไปสู่การแก้ไข ของแต่ละพื้นที่ ก็จะไม่เหมือนกัน โดยจะดำเนินการผ่านแผนพัฒนาของอำเภอ ในการขอรับสนับสนุนงบประมาณดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็น งบเร่งด่วนจากสำนักนายกรัฐมนตรี งบกระทรวงต่างๆ งบกลางกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉิน
นอกจากนี้ นายรัฐพล ยังได้เน้นย้ำนโยบายเกี่ยววาระแห่งชาติ ประกอบด้วย กิจกรรมเกี่ยวกับการเทิดทูลสถาบัน งานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 , พิธีมอบตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2567 ที่ผ่านมา , พิธีบรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลฯ พิธีจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ยังได้ย้ำเกี่ยวกับโครงการหมู่บ้าเฉลิมพระเกียรติ เศรษฐกิจพอเพียง

รวมไปถึงวาระเร่งด่วนของรัฐบาล อันได้แก่ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด , ปัญหาหมอกควันป่า PM 2.5 การแก้หนี้นอกระบบ , การจัดระเบียบสังคม , การแจกโฉนดที่ดินเพื่อการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมกันนี้ได้ย้ำเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการสอดส่อง กำกับดูแลร้านจำหน่ายพลุ ดอกไม้เพลิงในระยะนี้ เพื่อป้องกันเหตุร้ายเกี่ยวกับการเกิดเพลิงไหม้ หรือเกิดการระเบิดของพลุดอกไม้ไฟต่างๆ และดูแล กำชับชาวบ้าน ที่ออกหาของป่า ล่าสัตว์ ให้งดเผา เพื่อป้องกันหมอกควันในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ป่า พื้นที่เกษตร ถนน ทาง โดยทางจังหวัดได้ออกประกาศห้ามเผ่าเด็ดขาด ตั้งแต่ 15 ก.พ. – 30 เม.ย.67 ให้รับทราบโดยทั่วกัน

 

Related posts