สวนสัตว์เชียงใหม่ จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม “Zoo Knowledge Outreach” ประจำปี 2567

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยกาาสวนสัตว์เชียงใหม่ เดินทางไปร่วม โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม “Zoo Knowledge Outreach” ณ บ้านแม่แจ๋ม ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง โดยได้มอบหมายให้ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์เชียงใหม่ นำทีมร่วมจัดกิจกรรมที่มอบประสบการณ์ การเรียนรู้นอกห้องเรียน เชื่อมโยงสู่ชุมชน สร้างกิจกรรมเพื่อสร้างแรงจูงใจและสร้างจิตสำนึก ในการร่วมมือกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม


ในการการนี้ ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรี นาวิน มิ่งเชื้อ ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองปาน เดินทางมาเป็นประธานในพิธี และในโอกาสนี้ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้กับโรงเรียนบ้านแม่แจ๋ม โดยปีนี้สวนสัตว์เชียงใหม่มีความมุ่งหวังพิเศษที่จะสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ชุมชนในเรื่องการทดลองปล่อยนกเงือกคืนสู่ธรรมชาติในเขตพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน เพื่อสามารถขยายผลไปสู่ชุมชน ผู้ปกครอง และผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ซึ่งประกอบไปด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ 4 ฐาน ดังนี้
1.ฐานการอนุรักษ์นกเงือก เป็นฐานเกี่ยวกับให้นักเรียนทำความรู้จักเกี่ยวกับนกเงือก หน้าที่สำคัญในธรรมชาติ ที่อยู่อาศัย อาหารต่างๆ รวมถึงการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรู้จักอนุรักษ์นกเงือกในธรรมชาติ
2. ฐาน Chiang Mai Zoo Aquarium เป็นฐานเกี่ยวกับชีวิตของสัตว์น้ำ ทั้งปลาน้ำจืดและปลาน้ำเค็มต่างๆมากมาย
3. ฐาน Why Zoo เป็นฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ สำนึกรักษ์จากซากสัตว์ ค่านิยมที่ผิดๆ เกี่ยวกับการกินอาหาร และความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์
4. ฐานอนุรักษ์ วิจัย เป็นฐานเกี่ยวกับบทบาท และหน้าที่ในการอนุรักษ์ วิจัย สัตว์ป่าในสวนสัตว์
ทั้งนี้มีผู้มาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมากกว่า 10 หน่วยงาน และในโอกาสนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เบส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AIS) ได้ให้การสนับสนุนชุดเครื่องนอนให้แก่โรงเรียน เพื่อใช้ประโยชน์ตามโครงการ “น้องสัตว์อิ่ม น้องน้อยนอนสบาย” อีกด้วย

นายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่
นางสาวไพรรินทร์ ยานะ หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

 

 

Related posts