กระทรวงสาธารณสุข Kick off โครงการ “พาหมอไปหาประชาชน” โรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้จังหวัดลำพูน .

วันที่ 14 มกราคม 2567 นายแพทย์ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 นายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน ผู้บริหารเขตสุขภาพที่ 1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดฯ

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหา โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกล ทั้งยังนับเป็นการจัด Minimum Service Package เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน โดยกำหนด Kick off โครงการพร้อมกัน 4 ภาคทั่วประเทศ ประกอบด้วย ภาคเหนือ จัดที่โรงพยาบาลลี้ อำเภอลี้จังหวัดลำพูน ภาคกลาง จัดที่โรงพยาบาลชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ภาคใต้ จัดที่โรงพยาบาลเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่โรงพยาบาลสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

แพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 1 กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการดังกล่าวเป็นการจัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง และจิตอาสาในพื้นที่ห่างไกล เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง และคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ กำหนดจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 72 ครั้ง 77 จังหวัด ตาม Minimum Service Package 7 คลินิก ในวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต่อเนื่องตลอดปี พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย 1. คลินิกคัดกรองมะเร็งตับ และมะเร็งท่อน้ำดี 2. คลินิกคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 3. คลินิกคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรง 4. คลินิกคัดกรองมะเร็งเต้านม 5. คลินิกตาในเด็กและผู้สูงอายุ 6. คลินิกทันตกรรม 7. คลินิกกระดูกและข้อ โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ที่จังหวัดลำพูน เขตสุขภาพที่ 1 โดยโรงพยาบาลลี้ ยังจัดให้มีบริการคลินิกเฉพาะทางเพิ่มเติม ได้แก่ 1. คลินิกสุขภาพจิต 2. คลินิกคัดกรองวัณโรค และ 3. คลินิกตรวจสุขภาพพระภิกษุ


.
ทั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่อำเภอลี้ จำนวนกว่า 1,600 คน เข้ารับบริการตรวจคัดกรองความเสี่ยงในโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของประเทศกันอย่างต่อเนื่อง

Related posts