โรงพยาบาลลานนา จัดอบรม “ออกกำลังกายอย่างไร ? … ให้สุขภาพดี และแข็งแรง” .

วันที่ 18 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้นใต้ดิน โรงพยาบาลลานนา 3 … คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ร่วมกับ Virgin Active Thailand สาขาเชียงใหม่ จัดการอบรมเรื่อง “ออกกำลังกายอย่างไร ? … ให้สุขภาพดี และแข็งแรง” วิทยากรนำโดย นายสุนันท์ นารูล่า หัวหน้าแผนกดูแลลูกค้าด้านงานขาย พร้อมด้วยเทรนเนอร์ จาก Virgin Active Thailand สาขาเชียงใหม่ เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ มาอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ พนักงานโรงพยาบาลลานนา ที่มีกลุ่มเสี่ยงคือ มี BMI มากกว่า 23 kg/m โดยแบ่งการอบรมทั้งหมด 2 รุ่น ภายในเดือนธันวาคม 2566 นี้

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่พนักงานของโรงพยาบาลลานนาที่มีปัญหา ได้มีความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย และการปรับโภชนาการ อีกทั้งยังมีการสอนปฏิบัติการออกกำลังกายเบื้องต้น ให้ผู้เข้าอบรมอีกด้วย เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าอบรมมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ
ซึ่งเป็นการป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้จากการละเลยการใส่ใจสุขภาพ และมีผลตรวจสุขภาพประจำปีที่อยู่ในเกณฑ์ปกติ
.
/// พว.จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หัวหน้าแผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา

Related posts