###จัดพิธีสถาปนาชมรมตระกูลอึ้งนครสวรรค์อย่างยิ่งใหญ่###

เมื่อเวลา 18:00 น วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ภัตตาคารเล่งหงษ์ อำเภอเมือง. จังหวัดนครสวรรค์ ชมรมตระกูลอึ้งนครสวรรค์จัดพิธีสถาปนาชมรมตระกูลอึ้งนครสวรรค์ โดยมี นายธนาคมจงจิระ อดีตอธิบดีกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธี และมี นายสมพรอุดมวงศ์ทรัพย์ ประธานชมรมตระกูลอึ้ง ปี 2566-2567 และเป็นประธานจัดงานสถาปนาชมรมตระกูล กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี สำหรับคณะกรรมการบริหารชมรมตระกูลเรื่องปี 2561-2567 ประกอบด้วย ประธานก่อตั้ง และประธานที่ปรึกษาคุณวรวิทย์ เหลืองสุวิมลที่ปรึกษา คุณชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกรณ์ คุณอรุณี อรุณเมืองประธานชมรมตระกูลอึ้ง คุณสมพร อุดมวงศ์ทรัพย์ รองประธานชมรมฯคุณอนุสิทธิ์ เหลืองอร่ามวงศ์ คุณสมพงษ์ กนกปราน เลขานุการชมรมฯ คุณณิตาภา นิติสาพร (เลขานุการ)
คุณสุภาภรณ์ อุดมวงศ์ทรัพย์ (ผู้ช่วย) คุณวรรณิภา เหมชีวิน (ผู้ช่วย)

เหรัญญิก คุณสุรศักดิ์ เหลืองศุภบูลย์ ปฏิคม คุณสุพจน์ อุฬารวงศ์ คุณเจริญศักดิ์ กิจมานะวัฒน์
คุณคุณ เศรษฐสถาพร นายทะเบียน คุณสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ คุณณิตาภา นิติสาพร
ประชาสัมพันธ์ คุณชัยโรจน์ วงศ์สิทธิกรณ์ คุณสุดารัตน์ ศิวสิริการุณย์ คุณอนุสิทธิ์ เหลืองอร่ามวงศ์. ฝ่ายท่องเที่ยว คุณวรรณิภา เหมชีวิน
สำหรับ”ตระกูลอั้ง” เป็นตระกูลที่มีประวัติอันยาวนานกว่าสี่พันปี มีประมาณ 19% ของคนจีนและตระกูลที่มีคนอยู่ในตระกูลจำนวนมากกระจายอยู่ทั่วโลก ความเป็นตระกูลเดียวกันย่อมทำให้เกิดความเป็นญาติพี่น้องกัน ความสมัครสมานสามัคคี และช่วยเหลือเกื้อกูลกันการก่อตั้งขมรมตระกูลอี้งนครสวรรค์เพื่อส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่ดีต่อกัน มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน รวมทั้งร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณกุศลต่าง ๆ เป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมมีการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและสงบ


จึงนับได้ว่าชมรมตระกูลอึ้งนครสวรรค์เป็นชมรมที่มีความปึกแผ่นเป็นกลุ่มก้อน ในอันที่จะเป็นกำลังสำคัญในการที่จะช่วยส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุ ช่วยเหลือเกื้อกูล สังคมตลอดจนสาธารณะได้ดีอีกชมรมหนึ่งและในปีนี้ถือว่าเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่มีหน่วยงานและองค์กร ตลอดจน ผู้มีเกียรติมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก

Related posts