###คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครสวรรค์ MOU กับหน่วยงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครสวรรค์-อุทัยธานี###

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2566 เวลา 13:00 น. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่รับผิดชอบจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี ณ ห้องประชุมกาสะลอง คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์ย่านมัทรี

โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากนางสายใหม นันทศรี ศึกษาธิการจังหวัดอุทัยธานี, นายอภิชัย เสนาโยธิ ผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 1, นางเกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการ สพป.อุทัยธานี เขต 2, นายสายัณห์ สีคง รองผู้อำนวยการ สพม.อุทัยธานี ชัยนาท, ว่าที่ร้อยเอก สาโรช ยกใต้ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 1, นางญาณินท์ จิตตุรงค์อาภรณ์ ผู้อำนวยการ สพป.นครสวรรค์ เขต 2, นายสุรศักดิ์ คำนู ผู้อำนวยการ สพป. เขต 3, นายประทาน หาดยาว ผู้อำนวยการ สพม.นครสวรรค์ และว่าที่ ร.ต.หญิงสายสุนีย์ เทพสุขเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ และนายกวีวัฒน์ ทรัพย์สังข์ นายกสโมสรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับหน่วยงานทางการศึกษาทั้งสองจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการเสริมสร้างสมรรถนะครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต ทั้งในจังนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ให้มีศักยภาพและมีความเข้มแข็งทางวิชาการ การจัดการเรียนรู้ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การให้คำปรึกษาผ่านระบบพี่เลี้ยงทางวิชาการ เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะของครู ตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเครือข่าย ในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากหน่วยงานที่สนใจ ในการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการรูปแบบต่าง ๆ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการการประสานความร่วมมือการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตลอดจนการร่วมจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงนี้ หรือตามที่หน่วยงานได้พิจารณาเห็นชอบร่วมกัน โดยมีขอบเขตความร่วมมือเป็นระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจนถึงวันสิ้นสุดปีงบประมาณ 2570

Related posts