###นายกอบจ.นครสวรรค์ ลงพื้นที่เขต ต.หนองกระโดนวางแผนเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์น้ำในอนาคต ###

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 18 ตุลาคม 2566 พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อม Mobile Team ลงพื้นที่ในเขตพื้นที่ ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ โดยมีนายชัย วจีสัจจะ ส.อบจ.เขตอำเภอเมือง พร้อมด้วยนางสาวดลยา ลิ้มสุวรรณ นายก อบต.หนองกระโดน ดำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนนำเข้าพื้นที่ จุดแรกบริเวณสะพานคลองท่าขนมจีน ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดสำหรับการเตรียมรองรับน้ำเพื่อให้ มีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและพื้นที่การเกษตร ของชาวบ้านชุมชน ต.หนองกระโดน

โดยมีการวางแผนที่จะขยายและขุดลอกคลองกระท้อนให้สามารถรองรับน้ำ(จากแม่น้ำปิง) เพื่อให้ได้ปริมาณเพิ่มมากขึ้น หากในกรณีช่วงฤดูแล้งทำให้ปริมาณน้ำคลองท่าขนมจีนลดลงจะได้สามารถผันน้ำจากคลองกระท้อนนำมาเติมยังคลองท่าขนมจีนได้ และชาวบ้านในชุมชนก็จะมีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอตลอดทั้งปี

พร้อมทั้งได้เดินทางต่อไปยังบริเวณสระเก็บน้ำภายในหมู่บ้าน(คลองคึกฤทธิ์) หมู่ที่ 1 ต.หนองกระโดน โดย อบจ.นครสวรรค์ ได้นำเครื่องจักร รถแบคโฮ บูมสั้นจำนวน 1 คัน และรถแบคโฮ บูมยาวจำนวน 1 คัน เข้าดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อให้แหล่งน้ำไหลผ่านได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” ในการนี้นายก อบจ.นครสวรรค์ ยังได้นำเครื่องดื่มมามอบให้กับเจ้าหน้าที่กองช่าง อบจ.นครสวรรค์ ที่ปฏิบัติภารกิจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่อีกด้วย

หลังจากนั้น นายกอบจ.นครสวรรค์ ได้ลงพื้นที่ บริเวณคลองวังสวัสดี ต.หนองกระโดน พร้อมรับฟังปัญหาของชาวบ้านในพื้นที่โดยบริเวณคลองวังสวัสดีและคลองแขนงต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงจุดนี้มีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นและขวางเส้นทางเดินน้ำทำให้น้ำไม่สามารถไหลผ่านได้สะดวก อีกทั้งยังมีการขยายเส้นทางถนน(วางท่อ 1 เมตร)ทำให้เส้นทางเดินน้ำดังกล่าวมีพื้นที่แคบลง โดยนายก อบจ. จึงได้มอบหมายให้ ส.อบจ.ในพื้นที่ วางแผนนำพื้นที่ดังกล่าวบรรจุเข้าแผนงานตามโครงการ “คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข” ในอนาคตต่อไป

Related posts