กองทัพภาคที่ 3 ประสานกำลังหน่วยทหารในทุกมิติ ขับเคลื่อนงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด ณ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ตามนโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล

ตามที่ พล.ท.ประสาน แสงศิริรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 3 มอบหมายให้ พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 เป็น ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
และ

เมื่อ วันที่ 11 ต.ค.66
พล.ท.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ แม่ทัพน้อยที่ 3 /
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้เป็นประธานการประชุม ประสานการปฏิบัติ ของหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ณ ห้องประชุม ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการ แก้ไขปัญหายาเสพติด ชายแดนภาคเหนือ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้มีความประสานสอดคล้อง ทั้งงานด้านการข่าว งานด้านการป้องกัน ป้องปราม และการสกัดกั้น โดยมุ่งเน้นการ บูรณาการ ความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ในการปิดกั้นช่องทางการลำเลียง ตั้งแต่แนวชายแดนลงมา เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด หลุดรอดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายของกองทัพบก และรัฐบาล โดย มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยกำลังป้องกันชายแดน และหน่วยงานด้านการข่าว


…………………………………,

Related posts