งานเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วันประสูติ

23 กันยายน 2566 ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมสตรีนครเชียงใหม่ ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี เนื่องในโอกาสครบรอบ 150 ปี วันประสูติ

โดยมี นายนิรัตน์
พงษ์สิทธิ์ถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีฯ การแสดงฟ้อนเมืองอัตลักษณ์เมืองเชียงใหม่ (ฟ้อนเล็บ) จำนวน 3,226 คน

อำเภอสันทรายนำโดย สจ.มยุรา ตุ่นแก้ว, นางพรรณา คุณัญญาสกุล,
นางอุทุมพร พรหมธิ ประธานสตรีอำเภอสันทราย และนางพรรทิภา อิ่มใจ รองประธานสตรีอำเภอสันทราย จัดช่างฟ้อนในอำเภอสันทรายไปร่วมฟ้อนจำนวน 323 คน


โดยมี นางสวาท โกชุม นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง และนายสมศักดิ์ อ่อนอ้น ประธานชมรม ลส.ชบ.จ.เชียงใหม่
ร่วมเป็นเกียรติชมการฟ้อนครั้งนี้ คณะช่างฟ้อนประกอบด้วย

1. ช่างฟ้อน ต.สันพระเนตร
นำโดยประธาน นางอุทุมพร พรหมธิ
2. ช่างฟ้อน ต.สันทรายน้อย
นำโดยประธาน นางพรรทิภา อิ่มใจ
3. ช่างฟ้อน ต.สันป่าเปา
นำโดยประธาน น.ส.เยาวลักษณ์ ไวสืบข่าว
4. ช่างฟ้อน ต.สันนาเม็ง
นำโดยประธาน นางแก้วพา ถวาย
5. ช่างฟ้อน ต.แม่แฝกใหม่
นำโดยประธาน นางชูศรี เครือคำ
6. ช่างฟ้อน ต.หนองหาร
นำโดยประธาน นางยุพิน จันทร์ใส
7. ช่างฟ้อน ต.ป่าไผ่ นำโดยประธาน แม่หลวงชวริยา ศรีวิชัย
8. ช่างฟ้อน ต.แม่แฝกใหม่ นำโดยประธานเพ็ญนภา รู้รอบ
9. ช่างฟ้อน ต.เมืองเล็น
นำโดยประธาน นางชนาภา กกสันเทียะ
การฟ้อนถวายน้อมรำลึกพระราชชายาเจ้าดารารัศมีได้อย่างสวยงามและสมพระเกียรติ ขอให้ทุกท่านได้รับบุญโดยทั่วกัน

 

Related posts