ศูนย์วิจัยชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวตำบลแม่หอพระ

ศูนย์วิจัยชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวตำบลแม่หอพระ โดย รศ.ดร.สัญญา สะสอง ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง ที่ปรึกษาศูนย์ฯ และคุณพิจิตร มังคะโชติ ประธานศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ อ.ดร.พันธ์ลพ สินธุยา อาจารย์ผู้บรรยายหลักสูตรระบบพ่นสารชีวภัณฑ์ด้วยเครื่องกำเนิดละอองน้ำขนาดเล็ก และผู้เข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ (non-degree) นวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 30 คน

เพื่อรับฟังการบรรยายเชิงปฏิบัติการด้านการจัดการระบบน้ำอัจฉริยะด้วยโซล่าเซลล์ และการเพาะเชื้อเห็ดตับเต่า และร่วมกันโรยเชื้อเห็ดในแปลงสาธิต เพื่อเป็นตัวอย่างให้กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนำไปเพาะในแปลงเกษตรในพื้นที่ของตนเอง และส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ป่าไม้ชุมชนด้วยการโรยเชื้อเห็ดเป็นแหล่งอาหารแทนการเผาทำลายป่า ณ ศูนย์วิจัยชุมชนวิสาหกิจชุมชนเกษตรเชิงท่องเที่ยวตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง วันที่ 24 กันยายน 2566

Related posts