ชมผลงานภาพศิลปะของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มช. พร้อมหารือ ” โครงการศิลปะเพื่อสร้างสุนทรียภาพ”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ. บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี พร้อมคณะ เข้าพบ รศ.ดร.สุกรี เกษรเกศรา คณบดีคณะวิจิตรศิลป์ มช. และ ดร.วีระพันธ์ จันทร์หอม รองคณบดี

ในโอกาสเข้าชมผลงานภาพศิลปะของนักศึกษาคณะวิจิตรศิลป์ มช. พร้อมหารือ ” โครงการศิลปะเพื่อสร้างสุนทรียภาพ” ให้กับบุคลากรและผู้รับบริการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 ณ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts