​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพิ​ธีเปิดการปฐมนิเทศ​พนักงานมหาวิทยาลัย​ชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)​ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใ​นพิ​ธีเปิดการปฐมนิเทศ​พนักงานมหาวิทยาลัย​ชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน)​ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำปี 2566

โดยมี รศ.พญ.สุรินทร์พร ลิขิตเสถียร​ รองคณบดี​ด้านทรัพยากร​บุคคล​ กล่าวรายงาน พร้อมจัดให้มีการบรรยาย​ ให้แก่พนักงานใหม่ จำนวน 338 คน เพื่อให้ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์ , แผนกลยุทธ์ MEDCMU, ค่านิยม CQIT DNA คนสวนดอก, นโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล, นโยบายด้านการเรียนรู้พัฒนาตนเองของบุคลากรใหม่, ความรู้ด้านการเงิน, การดูแลสุขภาพ, การทำงานอย่างมีความสุข และความปลอดภัยในการทำงาน เมื่อวันที่ 14 กันยายน​ 2566 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส อ.เมือง​เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่​

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts