พิธีเปิดการบรรยายเรื่อง การใช้ Mango Canvas ในการจัดการเรียนการสอน

รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการบรรยายเรื่อง การใช้ Mango Canvas ในการจัดการเรียนการสอน

โดยมี รศ.นพ.อดิศักดิ์ ตันติวรวิทย์ รักษาการแทนรองคณบดีฯ , ผศ.ดร.นพ.สุกิจ รุ่งอภินันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชวิทยา , รศ.ดร.อริยพงษ์ วงษ์นพวิชญ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีวเคมี , อ.ดร.อานันท์ สีห์พิทักษ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการสอนและการเรียนรู้ มช. และคุณปณิธิ พันธุ์วุฒิ เป็นวิทยากรบรรยายให้กับ ผู้บริหารและคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มช.

เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจหลักการใช้ Mango Canvas ในการยกระดับศักยภาพในด้านการสอนของคณะแพทยศาสตร์เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ Outcome-Based eduction (OBE) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดโดย หน่วยแพทยศาสตรศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมกับหน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา และศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีแพทยศาสตรศึกษา (MTEC) เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ณ ห้องบรรยาย 0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts