ทำความรู้จัก Wheel-B (การจัดการโลจิสติกส์ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล)

MED CMU ฟัง for health EP. 118

ทำความรู้จัก Wheel-B (การจัดการโลจิสติกส์
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในโรงพยาบาล)

วิทยากรโดย ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับฟังผ่านช่องทาง
Youtube : https://cmu.to/xTt2n
Spotify : https://cmu.to/9bcFk
Apple Podcasts : https://cmu.to/Q7cpm

#Wheel-B #medcmu #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts