อปท อ.ดอยสะเก็ด ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา

วันนี้ 31 สค 66 เวลา 09.30 น.นายมงคล ชัยวุฒิ นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย 1 ใน 3 ของ อปท อ.ดอยสะเก็ด ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเลื่อมล้ำ วุฒิสภา ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อถอดบทเรียนการแก้ปัญหาฝุ่นละออง หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และข้อเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งนี้นายกเชิงดอย ได้นำเสนอปัญหาของพื้นที่ ทต เชิงดอย ต่อที่ประชุม 2 เรื่อง คือ 1.ปัญหาหมอกควัน ไฟป่า ในพื้นที่ 2.ปัญหาเอกสารสิทธิในที่ดินทำกินของพี่น้องประชาชน ขอให้ทางคณะกรรมาธิการนำปัญหาทั้ง 2 เรื่อง รับไปพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องชาวบ้าน อย่างถาวร ต่อไป

Related posts