#การประชุมการใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference)

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุมการใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์” ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) ณ ห้องประชุมพลบดี 2 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา บุคลากรกองนโยบายและแผน และบุคลากรของสำนักกีฬา เข้าร่วมประชุมเพื่อ ใช้ระบบรับสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “พลศึกษาเกมส์”

Related posts