#กราบนมัสการเรียนปรึกษา พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัด ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อปรับปรุงอาคาร “สุจิณโณ”

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยรศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ , อาจารย์จารุวรรณ ปฐมธนพงศ์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช.และ คุณพัชรา อุบลศรี ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก กราบนมัสการเรียนปรึกษา พระราชรัชมุนี เจ้าอาวาสวัดสวนดอก พระอารามหลวง เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ เกี่ยวกับการจัด ทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศลเพื่อปรับปรุงอาคาร “สุจิณโณ”
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 15 มกราคม 2566 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts