#การประชุม หารือ โครงการการประชุมราชการประจำปี พ.ศ.2565 “สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายปริวัฒน์ วรรณกลาง อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เป็นประธานในการประชุม หารือ โครงการการประชุมราชการประจำปี พ.ศ.2565 “สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

โดยมี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายบริหาร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายวิชาการ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษาและกิจการพิเศษ คณบดีทั้ง 3 คณะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงบประมาณ ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิชาการโรงเรียนกีฬา หัวหน้ากลุ่มพัสดุและยานพาหนะ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมราชการ ประจำปี พ.ศ.2565 “สานประสบการณ์สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ”

Related posts