#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมก่อนฝึกอบรมและปฐมนิเทศสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมก่อนฝึกอบรมและปฐมนิเทศสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และ ผศ.นพ.สุรเชษฐ์ วงษ์นิ่ม ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดอบรม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts