#คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์, ผศ.ดร.อริสา บอนเนซซ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช., ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ คุณมะลิวรรณ หินทอง เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ มช.

เข้าเยี่ยมคารวะ Mr. Wu Zhiwu กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการรับนักศึกษาปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน และความร่วมมือด้านงานวิจัย ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มช. กับ มหาวิทยาลัยของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ อ. เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts