#ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน เข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

ในการนี้ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมันได้รับการเบิกตัวเข้ารับพระราชทานโล่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวันที่๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นี้ ด้วย ซึ่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สื่อสารคำสดุดีเกียรติคุณไว้ดังนี้

นายวุฒิชัย ม่วงมัน เป็นศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น ๕๔ สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๑ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีการเกษตรบัณฑิต สาขาวิชา สัตวศาสตร์ (ประมงน้ำจืด) จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ (ปัจจุบันคือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้) เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา Aquaculture จาก Central Luzon State University (CLSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘


ด้านประวัติการทำงาน และผลงานอาชีพ ซึ่งแสดงถึงความสำเร็จอันเป็นแบบอย่างที่ดีนั้น นายวุฒิชัย ม่วงมัน เริ่มปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้ประสานงานโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทย สู่ไพรพฤกษ์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๘ พุทธศักราช ๒๕๓๙ ถึง ๒๕๔๒ สอบบรรจุเป็นพนักงานประจำสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการจุฬาภรณ์พัฒนาในพื้นที่ต่างๆ และได้รับคัดเลือกให้ตามเสด็จองค์ประธาน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ในพื้นที่ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๔๓ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ได้เข้าปฏิบัติงาน ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ ในตำแหน่ง นักวิชาการสวนสัตว์ ๔ ด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่น และวิริยะอุตสาหะ ทำให้ได้รับตำแหน่งสูงขึ้นตามลำดับ พุทธศักราช ๒๕๕๒ ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์ พุทธศักราช ๒๕๕๘ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๑ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน ได้สร้างคุณูปการแก่องค์กรเป็นอย่างมาก โดยใช้ทักษะและประสบการณ์บริหาร และพัฒนาสวนสัตว์เชียงใหม่ให้เป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพ ได้รับการยกย่องอยู่เสมอ โดยพุทธศักราช ๒๕๖๑ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ด้านสิ่งแวดล้อมจาก Museum Thailand Awards พุทธศักราช ๒๕๖๒ ได้รับรางวัลจากสมาคมนักยกน้ำหนักแห่งประเทศไทย รางวัลรับรองสำนักงานสีเขียว จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รางวัลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อนันทนาการ จากกรมการท่องเที่ยว รางวัลรับรองตราสัญลักษณ์มาตรฐานความปลอดภัย ด้านสุขอนามัย Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) และพุทธศักราช ๒๕๖๓ ได้รับรางวัลแหล่งเรียนรู้สาธารณะ จากสำนักนายกรัฐมนตรี


ด้านการเผยแพร่ผลงานเพื่อประโยชน์แก่สาธารณชน นายวุฒิชัย ม่วงมัน นอกจากดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่ ยังได้รับแต่งตั้ง เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และจัดแสดงหมีแพนด้า ในประเทศไทย นับเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๖๑ ถึงปัจจุบัน เป็นประธานจิตอาสาสวนสัตว์เชียงใหม่ นำถุงยังชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี มอบแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ความตั้งใจในการบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ชัด ทำให้นายวุฒิชัย ม่วงมัน ได้รับรางวัลผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพสาขาด้านบริการสังคม จาก Central Luzon State University (CLSU) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๖๑


นอกเหนือจากการอุทิศตน เพื่อสร้างประโยชน์แก่สาธารณชนแล้วนั้น นายวุฒิชัย ม่วงมัน ยังใช้ความรู้ความสามารถ และความเสียสละ ดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในฐานะศิษย์เก่าอย่างเต็มกำลัง เช่น เป็นรองประธานชมรมประมง (มีนากร ๖) คณะกรรมการปกครองนักศึกษาแม่โจ้ รุ่น ๕๕ รองประธานรุ่น ประธานประสานงานบัณฑิต รุ่น ๑๕ ประธานชมรมแม่โจ้ รุ่น ๕๔ ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ เป็นตัวแทนชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น ๕๔ บริจาคทุนทรัพย์ให้แก่สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เพื่อจัดทำป้ายพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๗ ดำรงตำแหน่ง ประธานผู้ประกอบการหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พุทธศักราช ๒๕๕๒-๒๕๕๖ เป็นผู้ประสานงานจัดทำโครงการบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างสวนสัตว์เชียงใหม่กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อพัฒนาพื้นที่จัดภูมิทัศน์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ตลอดจนความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ๒ หน่วยงาน ระหว่างพุทธศักราช ๒๕๕๓-๒๕๖๑ ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ๓ สมัย พุทธศักราช ๒๕๕๓ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพในงาน ๗๕ ปี สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ๔๐ ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปีพุทธศักราช ๒๕๕๗


โดยที่ นายวุฒิชัย ม่วงมัน เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จอย่างยอดเยี่ยมในงานวิชาชีพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับเป็นประโยชน์และแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลทั่วไป อีกทั้งเป็นผู้ทำพึงประโยชน์ให้สาธารณชนและส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ อย่างต่อเนื่อง จึงนับว่าเป็นบุคคลผู้มีเกียรติประวัติและคุณสมบัติเหมาะสม สมควรได้รับการสดุดีเกียรติคุณให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

Related posts