#ขั้นตอนการอุทิศร่างกายออนไลน์

ขั้นตอนการอุทิศร่างกายออนไลน์

1.คลิกที่เมนู ลงทะเบียน แล้วทำการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มของผู้อุทิศร่างกาย

2. แนบรูปถ่ายขนาด 1×1 นิ้ว หรือขนาดใกล้เคียง หน้าตรง ไม่สวมหมวก*
3. แนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้อุทิศร่างกาย*
4. แนบเอกสาร สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้เป็นพยาน ให้กับผู้อุทิศร่างกาย *

*เป็นไฟล์รูปแบบ PDF JPG PNG และขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB เท่านั้น

5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้องของข้อมูลที่ท่านลงทะเบียน
6. ภาควิชาฯ จะดำเนินการ ออกบัตรประจำตัวผู้อุทิศร่างกาย ภายในระยะเวลา 14 วันทำการ (ส่งตามที่อยู่หรือมารับที่ภาควิชาฯ)
7. ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการอุทิศร่างกายของท่านในเมนู “ตรวจสอบสถานะ”

8. เมื่อท่านได้รับบัตรแล้ว ขอให้ท่านพกบัตรประจำตัว ผู้อุทิศร่างกายนั้นติดตัวไว้เสมอ


*** หากสถานะการตรวจสอบข้อมูลของท่านไม่ถูกต้องหรือได้รับแจ้งผลการตรวจสอบข้อมูลว่าไม่ถูกต้อง กรุณาทำการ กดเมนูลงทะเบียนเพื่อทำการแก้ไขข้อมูลของท่าน ***

ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://cmu.to/YD7bL
Facebook : https://cmu.to/cPHrV
Blockdit : https://cmu.to/VjwxS
Twitter : https://cmu.to/ixSQf
Telegram : https://cmu.to/aMLsq
Line@MedCMU : https://cmu.to/qzVD1
Instagram : https://cmu.to/O6ryt

#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU

Related posts