#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 274,337.25 บาท จาก รศ.นพ.ธรรมเนียม วะสีนนท์ ตัวแทน นพ.ธีรวัฒน์ ภัทโรพงศ์ และเพื่อนแพทย์

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 274,337.25 บาท จาก รศ.นพ.ธรรมเนียม วะสีนนท์ ตัวแทน นพ.ธีรวัฒน์ ภัทโรพงศ์ และเพื่อนแพทย์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยให้สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ เป็นผู้จัดสรรดูแล โดยมี รศ.นพ. ธนวัฒน์ วะสีนนท์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ร่วมรับมอบ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts