#เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิดกิจกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ ส่งเสริมการท่องเที่ยว โครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565”

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 31 มกราคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีเปิด โครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” เพื่อเปิดประสบการณ์การนำเที่ยวแก่เยาวชนและผู้สูงอายุในชุมชน โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เป็นประธาน พร้อมด้วย นางสาวฐิติรัตน์ ตะวันวงค์ ผู้อํานวยการ สํานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี, คณะผู้บริหาร, นายวชิระ สีจันทร์ ผู้นำชุนชนบ้านเหมืองกุง และนางสุพรรณ อินทะชัย ผู้นำชุนชนบ้านไร่กองขิง เข้าร่วมด้วย ณ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ที่ติดอันดับต้นๆ ในการนำรายได้เข้าสู่ประเทศ และเกิดขยายตัวด้านการท่องเที่ยวขึ้นอย่างรวดเร็ว และในแต่ละปีจะมีผู้สำเร็จการศึกษาด้านการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และได้จัดทำกิจกรรม “ยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” ขึ้นมา เพื่อเป็นการรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังเติบโตขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างอาชีพให้เยาวชน ผู้สูงอายุในชุมชน และผู้ที่มีความสนใจแต่ยังขาดความรู้ในด้านการท่องเที่ยว ได้เข้ามาฝึกอบรมและเรียนรู้ พร้อมนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบต่อไป


และสำหรับโครงการ “อบรมยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น ประจำปี 2565” ในปีนี้ มีผู้เข้าร่วมเป็นยุวชนอาสา จำนวน 30 คน และผู้สูงอายุ บ้านไร่กองขิงและบ้านเหมืองกุง จำนวน 10 คน โดยจะได้ฝึกอบรมภาคทฤษฎีก่อนฝึกปฏิบัติการจริง ทั้งความรู้พื้นฐาน, ความรู้เฉพาะอาชีพ, ความรู้เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศเบื้องต้น (อังกฤษ, จีน) และภาคปฏิบัติจะมีการลงพื้นที่ในส่วนแสดงสัตว์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จำนวน 4 จุด ประกอบด้วย Jaguar Trail Zone, Savanna Safari Zone, Predator Prowl Zone, งานอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว และการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นจากชุมชน ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นในระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ – เดือนกรกฎาคม 2565 (เฉพาะวันศุกร์, เสาร์ และนักขัตฤกษ์) โดยผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจนจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเป็นยุวชนอาสาและนำเที่ยวท้องถิ่น พร้อมค่าตอบแทน อีกด้วย


ทั้งนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน SHA Plus จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และได้รับการรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวเพื่อนันทนาการระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564 จากกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สามารถมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยในการเข้าใช้บริการ ซึ่งมีมาตราการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด – 19 อย่างเคร่งครัด

Related posts