#รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 280,000 บาท จากคุณเนห์ และผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์ พร้อมครอบครัว

รศ.นพ.ดิเรก ผาติกุลศิลา หัวหน้าภาควิชา และ รศ.พญ.นภาพร ตนานุวัฒน์ รองหัวหน้าภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 280,000 บาท จากคุณเนห์ และผศ.กาญจนา นิมมานเหมินท์ พร้อมครอบครัว สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อทุนธนาคารดวงตา ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาใต้ร่มพระบารมี ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts