#คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ”

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรคณะฯ ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ประจำปี พ.ศ. 2564 , เกียรติบัตรผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2564 และคณาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ มช. ที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ โอกาส เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Related posts