#ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

วันศุกร์ ที่ 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 19.30 น เป็นต้นไปภายใต้การอำนวยการของนายอภิชาติ เหมือนมนัส นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้สั่งการให้ ฝ่ายปกครอง โดยมีนายวีระชัย ไชยมงคล

กำนันตำบลป่าแดดฯ

พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯร่วมกับเจ้าหน้าที่ หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลป่าแดดบูรณาการร่วมกันลงพื้นที่ ควบคุม กำกับ ติดตามการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคฯตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่เรื่องมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มภายในร้านได้ตามเวลาปกติ โดยอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ เฉพาะร้านที่ผ่านการประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยสำหรับองค์กร( COVID- Free Setting ) ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัยแล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น พร้อมได้ให้คำแนะนำเพิ่มเติม แก่ผู้ประกอบการฯดังกล่าว และจากการลงพื้นที่บูรณาการร่วมกัน ไม่พบผู้กระทำการฝ่าฝืนมาตรการใดๆ

สหัสวรรษ เพิ่มผลพูน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ม.2 ต.ป่าแดดฯ

<<รายงาน>>
________________

Related posts