#ทุน อบจ. 5 ล้าน อบจ.จัดงบ 5 ล้านบาท แจกทุนการศึกษานักเรียน นักศึกษา ผู้ยากจน ขาดแคลน ให้ทั้งระดับมัธยม-ปริญญาตรี

วันที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ นายก อบจ.นครสวรรค์ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร อบจ.นครสวรรค์, นายบัณฑูร ประดิษฐสุวรรณ์ ป้องกันจังหวัดนครสวรรค์ , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องศูนย์สั่งการและควบคุมปฏิบัติการ (CCOC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเพื่อขอรับทุนการศึกษา ดังกล่าว จึงมีการขอมติที่ประชุมเพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ ดังนี้

1.โครงการให้ความช่วยเหลือนักเรียนผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ตามประกาศที่ผ่านมาดังกล่าว มีนักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ยื่นขอรับทุนการศึกษา จำนวน 225 ราย ดังนี้
– ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 88 ราย
– ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 137 ราย

2.เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบ โครงการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาส ที่กำลังศึกษาในระดับอนุปริญญา – ระดับปริญญาตรี ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครสวรรค์ ยื่นขอรับทุนการศึกษา จำนวน 55 ราย

“เรื่องการขอรับทุนการศึกษาของ อบจ.นั้นขอเน้นความขาดแคลนเป็นอันดับหนึ่ง ผลการเรียนสะสมไม่เน้นว่าต้องดีเลิศเพราะเป็นผู้ขาดแคลน ความเป็นผู้มีจิตสาธารณะ ก็เป็นส่วนรองลงมา และย้ำว่าต้องพยายามแจกทุนการศึกษาให้หมดเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่ผู้ขาดแคลน และหากเงินทุนการศึกษาไม่พอ ขอให้ทำบันทึกความขาดแคลนไว้เพื่อจัดหางบมาเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป” พลตำรวจเอกสมศักดิ์ จันทะพิงค์ กล่าวในที่สุด


/////

Related posts